Skip to main content
Til toppen

Leverings- og salgsbetingelser


1. Formål
Formålet med standard salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Alf I. Larsen AS, heretter kalt selger. Disse standard salgsbetingelser får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale. Maskiner i vårt sortiment har egne salgsbetingelser.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. * Levering av maskiner er regulert av Maskingrossistenes salgsbetingelser nyeste versjon.

Situasjoner som ikke er omtalt i salgsbetingelser for Alf I. Larsen AS 2022 skal være regulert etter “ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSE NL 01”.

2. Produktliste
Med "lagervare" menes en vare som er lagerført på sentrallageret i Sandnes. Med "skaffevare" menes varer som ikke er lagerført hos selger, men varer som bestilles direkte fra leverandør for levering til kjøper. For mer detaljert og oppdatert informasjon om produkter, lagersortiment og priser henvises det til selgers hjemmeside www.ail.no.

3. Betalingsbetingelser
Nye kunder får 14 dagers kredittid. Alle nye kunder blir kredittsjekket før avtale. Etablerte kunder kan forhandle seg fram til andre betingelser. Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger anse all gjeld som forfalt. Selger kan foreta fortløpende delleveranse og delfakturering. Alf I Larsen AS benytter et eksternt selskap til purring og innkreving.

4. Leveringsbetingelser
Varen leveres Ex works Forus (Sandnes) eller i henhold til annen avtale i ordre, tilbud, anbud e.l. Angitt leveringsdato fra Alf I. Larsen AS er avhengig av rettidig levering fra leverandør, transportør og at det ikke inntreffer force majeure. Alf I. Larsen AS skal imidlertid gi kunden underretning snarest dersom avtalt leveringstid ikke kan overholdes. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstanden over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/ gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko. 

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kunden har bestilt, eller kunden har fått levert feil varer, ber vi kunden ta kontakt med selger snarest.

5. Leveringstid
Varer på lager sendes samme eller påfølgende dag (ikke lørdag og søndag). I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstid angitt dersom denne informasjonen er tilgjengelig fra våre leverandører. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende såfremt ikke annet er avtalt med kunde.

6. Tilbud / priser
Tilbud er bare bindende innenfor 30 dager hvis ikke annet er avtalt. Avtalen er først inngått når selgerens ordrebekreftelse foreligger. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. Alle priser er i NOK eks. mva. og er basert på leveringsdagens gjeldende listepriser eller iht. avtalte netto priser. Prisene for lagervarer er inkl. toll og avgifter, ekskl. mva. For skaffevarer vil alle tilleggsomkostninger fra leverandør og transportør belastes kjøper. Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom en leverandør endrer sine priser eller ved endring i valuta, frakt eller råvarepriser utover 3 %, samt endring i offentlige avgifter. 

AIL tar forbehold mot skrivefeil og feilprising i nettbutikken. I tilfeller hvor kjøper vet eller burde vært innforstått med at prisen er feil , vil kjøper ikke lenger være i god tro om prisen, og har dermed normalt ikke rett til å få varen til annonsert pris.

7. Bestilling / ordrebekreftelse
Bestilling kan foretas i butikk, telefon, e-post eller i nettbutikken www.ail.no. En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post etter at vi har godkjent ordren. Ved ordrebekreftelse er det gitt at kjøperen godtar å følge selger sine salgsbetingelser. Før ordre sendes i nettbutikken må kjøper godkjenne selger sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller selger skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

8. Merking
Alle vareforsendelser og dokumenter merkes med kjøpers ordrenummer, såfremt dette er spesifisert fra kjøper.

9. Reklamasjon
Kjøper plikter å kontrollere at leverte varer er iht. bestilling før varene tas i bruk innen 2 måneder. Eventuell reklamasjon vedrørende mangler/feil på leveranse må fremsettes for selger senest 2 måneder etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge. Selger har ikke ansvar for følgeskader på produktet. Erstatningsansvar begrenser seg til kostnaden ved selve produktet samt frakt. Montering, demontering og følgekostnader faller utenfor selger sitt ansvar.

10. Produktgaranti
Produktgaranti på produktene er normalt 1 år regnet fra leveringstidspunktet. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter som kjøperen har tilført produktet. Frakt og reisekostnader dekkes ikke av garantien.

11. Retur
All retur skal på forhånd være avtalt med selger. Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og med spesifikasjon av faktura- og/eller ordrenummer, samt kontaktperson hos kunden med telefonnummer. Retur må skje innen 2 måneder fra leveringsdato. Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper. Øvrige returer aksepteres kun om varen er helt ubeskadiget i originalemballasjen og dermed salgbar. Returen krediteres med 80 % av fakturert pris eksklusiv eventuelle gebyrer. Det beregnes således en returavgift på 20 %, dog minimum kr. 200,-. Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. Feilleveringer fra selger krediteres 100 % av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av selger. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

12. Åpning av emballasje
Dersom Alf I. Larsen AS må åpne en pakke/emballasje med varer, på grunn av at kunde ikke ønsker å kjøpe hele pakken, men kun et mindre antall enn hva som opprinnelig er i, så mister kunden den avtalte rabatten.

13. Service og informasjon
Selger vil bistå kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av kjøper.

14. Salgspant
Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for utestående krav, med tillegg av renter og omkostninger, jmf. Pantelovens §3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

15.  Priser og tilgjengelighet
Det kan forekomme feil i priser, rabatter og beholdning. Alf I. Larsen AS tar derfor forbehold om slike feil.

16. Tvister
Enhver tvist mellom selger og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Stavanger tingrett som verneting.

17. Personopplysninger
Selger er ansvarlig for håndteringen av de personopplysinger som kjøper gir til selger gjennom å registrere seg som firmakunde og/eller handle online, telefon/e-post/butikk. Gjennom dette godkjenner kjøper at Alf I. Larsen AS lagrer og bruker disse opplysningene.

 

Betingelsene er revidert september 2022.

Min side